0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu eshop.severovychod.sk

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len „RP“)

Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode eshop.severovychod.sk je:

Severovýchod Slovenska – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO: 42238536

DIČ: 2023655832           

IČ DPH: SK2023655832                príjemca/dodávateľ služby z/do iného členského štátu

Spoločnosť zapísaná do Registra organizácií cestovného ruchu vedeného Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sekcia cestovného ruchu, č.spisu: 25408/2012/3130 SCR

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. Objednávateľ môže tovar vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu. Tovar musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom stave, nesmie javiť známky opotrebenia a používania. S tovarom musí byť zaslaný vyplnený formulár pre vrátenie tovaru spolu s dokladom o kúpe.

5. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou.

6. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

I. Reklamačný poriadok pre kupujúceho (spotrebiteľa)

1. Táto časť RP upravuje zodpovednosť predávajúceho za vady predaného tovaru a ich uplatnenie spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o ochrane spotrebiteľa‘‘) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ,,OZ‘‘ alebo ,,Občiansky zákonník‘‘) v znení neskorších predpisov.

2. Táto časť RP sa nevzťahuje na nákup tovaru inými kupujúcimi ako spotrebiteľmi, ktorí kupujú tovar najmä v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho iného ako je spotrebiteľ týkajúce sa vád tovaru sú upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v Časti II. RP.

3. Týmto RP predávajúci informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho aj spotrebiteľa. RP je umiestnený na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru, alebo hmotnosť a musí byť bez vád a musí zodpovedať záväzným technickým normám.

5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

6. Vadou sa rozumie nedostatok tovaru, ktorý znižuje možnosť jeho využitia na účel dohodnutý v kúpnej zmluve alebo účel, na ktorý sa tovar obvykle používa alebo nedostatok tovaru, ktorý spôsobuje, že vec nemá vlastnosti dohodnuté podľa kúpnej zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem. Za vadu nie je možné požadovať najmä poškodenie alebo zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iným nesprávnym zásahom, ako aj zánikom životnosti tovaru alebo jeho častí.

7. Pri dodaní tovaru je spotrebiteľ oprávnený otvoriť doručenú zásielku pred dopravcom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nejaví známky poškodenia. V prípade, ak sa zistí nekompletnosť (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) a/alebo poškodenie tovaru, predávajúci odporúča spotrebiteľovi vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe nekompletnosti a/alebo poškodenia, ktorého správnosť na žiadosť spotrebiteľa dopravca potvrdí. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi ihneď po prevzatí zásielky tovar doma úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia spotrebiteľ bezodkladne informuje predávajúceho, ktorý s ním dohodne ďalší postup. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia bude možné uznať len ak spotrebiteľ preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pokiaľ je doručená zásielka viditeľne poškodená, predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby nepodpisoval dopravcovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontroluje tovar pod obalom. V prípade poškodenia tovaru je vhodné, aby spotrebiteľ zdokumentoval poškodenie (najlepšie fotografiou), spísal reklamáciu s dopravcom a bezodkladne o tejto skutočnosti informoval predávajúceho.

8. V zmysle ust. § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

9. Spotrebiteľ je oprávnený v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky, teda vo svojom sídle na adrese: Severovýchod Slovenska – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, a to tak, že spotrebiteľ doručí tovar na adresu sídla predávajúceho na vlastné náklady. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie presne popíše druh a rozsah vád tovaru, akým spôsobom sa vada prejavuje a ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Zároveň uvedie meno a priezvisko a kontaktnú adresu (adresa bydliska, pobytu, príp. Sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

10. Reklamovaný tovar je spotrebiteľ povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vád.

11. V prípade, ak spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady alebo tieto nie sú čitateľné, alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, alebo nedôjde vôbec k jeho odovzdaniu, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

12. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

13. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

14. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

15. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

16. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

17. Predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.

18. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

19. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie spotrebiteľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

  • Pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla predávajúceho
  • Pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí predávajúci doručenie
  • Pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

20. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

21. Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. § 2 písm. m) zák. č. 250/2007 Z. z. rozumie ukončenie reklamačného konania:

  • odovzdaním opraveného tovaru,
  • výmenou tovaru,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

II. Reklamačný poriadok pre kupujúceho (iného ako spotrebiteľa)

1. V prípade, že kupujúcim je iná fyzická alebo právnická osoba ako spotrebiteľ, najmä ktorá kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nevzťahuje sa na neho Časť I. tohto RP a jeho práva a povinnosti týkajúce sa vád tovaru sú upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Kupujúcemu je poskytovaná záruka za akosť tovaru v dĺžke 12 (dvanásť) mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu, ani za ušlý zisk voči tretím osobám.

4. Na reklamačné konanie, zodpovednosť predávajúceho za vady predaného tovaru a ich uplatnenie kupujúcim sa primerane vzťahujú ustanovenia bodu 6 a 11 až 17 Časti I. RP.


Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2023. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Prihláste sa a získajte ako prví informácie o Novinkách, Zľavách či Akciách
Váš odber sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.
Váš odber bol úspešný.
cartcrossmenuchevron-down