0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

GDPR

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.

Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ,,Nariadenie‘‘) je Severovýchod Slovenska – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)´IČO 42238536 so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

email: eshop@severovychod.sk

telefón: +421 51 775 45 05

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo online identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV.

Poskytnutie osobných údajov

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu). Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre vytvorenie vzájomného zmluvného vzťahu medzi nami a zákazníkom resp. potenciálnym zákazníkom, za účelom dodania tovaru. V prípade, ak nám Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar, ktorý ponúkame. Poskytnutie Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy. Taktiež je poskytnutie osobných údajov potrebné pre účely plnenia zákonných povinností (napr. vystavenie faktúry a pod.).

V.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu)
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

VI.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby,
 • poskytovatelia IT služieb,
 • advokátske a právne kancelárie,
 • účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia,
 • znalci a súdni znalci,
 • inkasné spoločnosti a exekútori,
 • súdy, orgány činné v trestnom konaní a iné orgány verejnej moci a verejnej správy.

2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VII.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
 2. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na získanie potvrdenia od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak sa spracúvajú máte právo na prístup k osobným údajom, ako aj na ďalšie informácie, a to najmä účel spracúvania osobných, kategória spracúvaných osobných údajov, identifikácia príjemcov osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov, poučenie o právach podľa zákona o ochrane osobných údajov, informácia o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a pod.
 3. Právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, ak
 4. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 5. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
 6. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 7. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe, ktorým sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 8. Právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona za predpokladu, že
 9. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 10. ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a dotknutá osoba súhlas odvolala a neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
 11. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe, ktorým sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a neprevažujú žiadne dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 12. osobné údaje sú spracúvané nezákonne,
 13. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 14. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 15. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo ak ide o spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi vrátane profilovania.
 16. Právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.
 17. Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č. +421 2 3231 3214, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ (ďalej len ,,Úrad‘‘) v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VIII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023

Prihláste sa a získajte ako prví informácie o Novinkách, Zľavách či Akciách
Váš odber sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.
Váš odber bol úspešný.
cartcrossmenuchevron-down